Dataskyddspolicy

information om hur McRF hanterar integritets- och personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Moped- och motorcykelbranschens riksförbund (nedan kallad McRF) värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter.

Vi behandlar personuppgifter av flera skäl. När vi skriver ”du” menar vi dig som besökare på vår webbplats, besökare på våra kostnadsfria event, prenumerant på våra nyhetsbrev, besökare på MC Mässan eller motsvarande.

När vi skriver ”avtal”, ”fullföljande av avtal”, ”avtalsförpliktelser” eller motsvarande menar vi när du använder McRF’s information att från annan part beställa exempelvis biljetter till event arrangerade av McRF (främst MC Mässan).

Vår dataskyddspolicy innehåller följande delar

1. Vilka personuppgifter vi samlar in
2. Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken laglig grund
3. Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till
4. Hur vi skyddar dina personuppgifter
5. Dina rättigheter i fråga om dataskydd
6. Cookies (kakor)
7. Hur länge vi behåller dina personuppgifter
8. Hur förändringar görs i McRF’s dataskyddspolicy och policy för cookies
9. Kontakta oss eller dataskyddsmyndigheten

1. Vilka personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder våra tjänster och produkter. Ibland krävs ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller kontrollera att uppgifterna vi samlat in är korrekta.

De personuppgifter som vi samlar in kan delas in i följande kategorier:

Identifieringsuppgifter: Namn.

Kontaktuppgifter: Telefonnummer (frivillig uppgift) och e- postadress .

Ekonomisk information: Endast i samband med event i samarbete med tredje part men under McRF’s varumärke (MC Mässa, Start2Ride mm.)

Personuppgifter som vi kan komma att samla in från dig:

Vi samlar in uppgifter du lämnar direkt till oss. Som ny prenumerant på nyhetsbrev ber vi dig till exempel om personuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer för att kunna erbjuda dig den produkt eller tjänst du är intresserad av.

McRF samlar också in information som du meddelar oss, till exempel genom återkoppling eller annan interaktion i våra digitala kanaler. Vidare kan samtal, inlägg på hemsida, sociala medier och chattkonversationer med dig sparas.

I samband med betalningar samlar vi in uppgifter från avsändare, butiker, banker, leverantörer av betalningstjänster och andra.

2. Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken laglig grund

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla avtalsförpliktelser, samt för att ge dig erbjudanden och annan service.

Huvudsyftet med vår behandling av personuppgifter är att samla in, kontrollera och behandla personuppgifter inför och vid tecknandet av avtal/köpeavtal med dig, liksom att dokumentera, administrera och utföra det som krävs för att fullgöra avtal.

Uppfylla krav och förpliktelser

Förutom för fullgörande av avtal behandlar vi också personuppgifter för att uppfylla de förpliktelser vi har enligt lag, andra författningar eller myndighetsbeslut.

Exempel på behandling till följd av rättsliga förpliktelser:

Kundkännedom (berättigat intresse)
Bokföringslagstiftning (lagkrav)
Krav gällande betalningstjänster (lagkrav)
Marknadsföring, produkt- och kundanalys (berättigat intresse)

Personuppgifter behandlas också i samband med marknadsföring och produkt- och kundanalyser. Syftet med den här behandlingen är dels marknadsföring, dels process-, affärs- och systemutveckling, inklusive testning. Vi gör detta för att förbättra vårt produktutbud och optimera våra erbjudanden. Detta kan även innefatta profilering (se nedan).

Vi har ett berättigat intresse att använda profilering i samband med exempelvis kundanalyser i marknadsföringssyfte.

Samtycke

Det finns tillfällen när vi ber om ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter. Det kan till exempel vara vid köp av biljetter, köp på våra event och motsvarande. Samtycket kommer att innehålla information om den särskilda behandlingen. Om du har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du alltid återkalla samtycket.

3. Vem vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till

Vi kan dela dina personuppgifter med andra, till exempel affärspartners för våra event, kanaler för nyhetsbrev, leverantörer och motsvarande tredjepartsföretag.

När vi utför tjänster och uppfyller avtal måste vi ibland lämna ut uppgifter om dig. Om du till exempel har bett oss att göra en beställning av biljetter eller deltagande på event måste vi lämna ut vissa uppgifter om dig för att kunna utföra den aktiviteten.

Tredje parter

När vi utför våra tjänster, till exempel en betalning, lämnar vi ut uppgifter om dig som behövs för att identifiera dig och utföra uppdraget eller uppfylla avtalet tillsammans med de företag som vi samarbetar med.

Vi lämnar också ut personuppgifter till myndigheter men endast i den omfattning vi har en rättslig skyldighet att göra det.

Vi har tecknat avtal med utvalda leverantörer, och dessa avtal innefattar bestämmelser om behandling av personuppgifter för vår räkning. Leverantörerna finns till exempel inom utveckling, underhåll, drift och support av IT-system.

4. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är en central del i hur vi gör affärer. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring.

5. Dina rättigheter i fråga om dataskydd

Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig. Du har följande rättigheter:

A) Begära åtkomst till dina personuppgifter

Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig.

B) Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter

Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna, med de begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning.

C) Begära radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om

du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det inte finns något annat rättslig grund för behandlingen

du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för fortsatt behandling

du invänder mot behandling för direkt marknadsföring, eller

behandlingen är olaglig

D) Begränsning av behandling av personuppgifter

Om du motsätter dig riktigheten i de uppgifter som vi har registrerade om dig eller den lagligheten för behandling av uppgifterna, eller om du utnyttjat din rätt till invändningar mot behandlingen av uppgifterna, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter till endast lagring. Behandlingen begränsas då till att endast avse lagring tills rättelsen av uppgifterna har genomförts, eller tills det går att fastställa att våra berättigade intressen har företräde framför dina intressen.

Om du inte har rätt till radering av de uppgifter som vi har registrerade om dig kan du istället begära att behandlingen av dessa uppgifter begränsas till endast lagring. Om behandlingen av de uppgifter som vi har registrerade om dig endast behövs för att hävda ett rättsligt anspråk, kan du också kräva att all annan behandling av dessa uppgifter begränsas till lagring. Vi får behandla dina uppgifter i andra syften om det är nödvändigt för att hävda ett rättsligt anspråk eller om du har lämnat ditt samtycke.

E) Invända mot behandling utifrån McRF’s berättigade intresse

Du kan alltid invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för direkt marknadsföring och för profilering i samband med sådan marknadsföring.

F) Dataportabilitet

Du har rätt att få ut personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett maskinläsbart format. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas automatiserat med stöd av samtycke eller för att fullgöra ett avtal. Om det är säkert och tekniskt möjligt kan vi också föra över personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Din begäran om att utöva dina rättigheter ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Observera att vi också kan behålla och använda dina uppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller genomdriva våra avtal.

6. Cookies (kakor)

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbsidor. Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare på webbsidan och uppgifterna som hanteras i kommunikationsfält för att skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga.

Vi använder cookies och liknande teknik för att leverera produkter och tjänster till dig, erbjuda en säker onlinemiljö, hantera vår marknadsföring och ge dig en bättre onlineupplevelse, följa upp webbplatsens prestanda samt göra innehållet på våra webbsidor mer relevant för dig. Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare.

Du kan ange i webbläsarens inställningar om du vill tillåta eller inte tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda våra webbsidor och en del tjänster, men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats och tjänster kan vara kraftigt begränsad.

7. Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlades för eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar.

Detta innebär att vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal och länge det krävs enligt gällande minimikrav på lagringstider i lagar och andra författningar.

Några exempel på situationer som kräver datalagring:

Redovisningslagstiftning: upp till tio år

Uppgifter om fullgörande av ett avtal: upp till tio år efter avslutad kundrelation i syfte att utgöra bevis vid eventuella krav (regler kring preskription)

8. Hur förändringar görs i McRF’s dataskyddspolicy och policy för cookies

Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla våra tjänster, produkter och webbsidor, och därför kan innehållet i denna dataskyddspolicy ändras över tid. Vi kommer inte inskränka dina rättigheter enligt den här dataskyddspolicyn. Om förändringarna är betydande meddelar vi detta på ett tydligare sätt, när vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag. Läs gärna dataskyddspolicyn emellanåt för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

9. Kontakta oss eller dataskyddsmyndigheten (Datainspektionen)

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår dataskyddspolicy är du välkommen att vända dig till Moped- och motorcykelbranschens riksförbund. Aktuell adress, e-postadress och telefonnummer finns på www.mcrf.se.

Kontakta datainspektionen www.datainspektionen.se, 08-657 61 00, datainspektionen@datainspektionen.se

Kör på ditt sätt

Moped- och Motorcykelbranschen har den tvåhjulingen som passar dig och dina behov. Vi säljer marknadens största, bästa och säkraste tvåhjulingar. Köper du en ny moped eller MC genom våra återförsäljare vet du att du får en tvåhjuling som är godkänd av alla myndigheter.

Våra medlemsföretag ser till att du själv har på dig säkra, snygga och praktiska kläder och att du har kittat din tvåhjuling på bästa, säkraste och snyggast sätt!

 

Du kör – Ingen annan

En duktig MC- eller mopedförare vet alltid en viktig sak. Du har inte en stålbur omkring dig på vägarna eller banan. En duktig förare vet att regler för körning, tillbehör och maskiner är till för att följas. Du kör säkert på märkesvaror och inom regelverket.

Branschen

Mopeder och motorcyklar är inte bara en produkt bland andra. Vi säljer en frihet inget annat fordon kan ge dig. Ett fordon om du bara vill cruisa fram i måttlig fart, fordon för tuff terräng eller fordon där du åker strömlinjeformat och du är ett med vägen. Våra event är till för dig som vill uppleva den friheten. Välkommen.

Kategorier och märken

Här hittar du alla ledande märken för både hojar och det du bär på dig. Här hittar du också vad som skiljer de olika fordonsklasserna – eller kategorierna – åt.